En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Diakoners plass i kirken

Diakoners plass i kirken

28.01.2019
Etter et vedtak i årskonferansen i fjor, ber en arbeidsgruppe om respons på prosessen så langt. Les deres høringsnotat her!
Diakoners plass i kirkenIllustrasjonsfoto.

Vi har mottatt følgende dokument:

 

Årskonferansen 2018 vedtok følgende forslag fra Metodistkirkens Kvinner (MK):

«MK ønsker en prinsipiell diskusjon om behovet for å utdanne diakoner i kirken når de mest sannsynlig ikke blir utnevnt til lønnet tjeneste i menighet. Denne diskusjonen må tas mellom Metodistkirkens teologiske seminar, Hovedstyret og Kabinettet og gi tydelige signaler og føringer for diakonens fremtid. MK oppfordrer også til å se hvordan man kan bruke diakoner i andre funksjoner og stillinger i Metodistkirken. MK ønsker at det skal tydeliggjøres for menigheter viktigheten av diakonal betjening. Rammen for denne diskusjonen må være kirkens ønske og strategi om rekruttering av unge mennesker inn i pastoral og diakonal menighetstjeneste, og hva man faktisk kan tilby dem...»

Forslaget ble vedtatt oversendt Metodistkirken i Norge - Det Teologiske Seminaret, Hovedstyret, kabinettet og Betanien Diakoniråd og skal tas opp på Årskonferansen 2019.
 

Hovedstyret nedsatte på sitt møte 7.-8. september 2018 en arbeidsgruppe bestående av Helene Benedikte Granum-Aanestad (MK), Reidun Larsen (Det Teologiske Seminaret), Åsta Marie Olafsson (Betanien Diakoniråd) og Knut Refsdal (Kabinettet) til å forberede denne saken.

Arbeidsgruppa var samlet til møte 16. november 2018 og ble der enig om å lage et notat med aktuelle problemstillinger. Dette sendes ut på høring til diakonene, menighetene og aktuelle styrer og råd i kirken, samt publiseres på kirkens nettside og Facebook-side slik at alle som ønsker det kan respondere. Deretter vil arbeidsgruppa fortsette arbeidet med å forberede en sak til Årskonferansen 2019.

 

+++

Det ble utarbeidet en diakoniplan for Metodistkirken i 2010. Denne inneholder mye relevant stoff, både med tanke på forståelsen av diakoni i Metodistkirken, men også i arbeidet med å klargjøre diakoners plass i kirken.

Det er verdt å merke seg at forståelsen av en diakon i Metodistkirken ikke kun er knyttet til diakoni. I lære og kirkeordningen er det tydelig at diakoner har en rolle i å binde sammen kirke og samfunn, på mange områder. Derfor har vi i Norge ikke kun hatt diakoner med en helse- og sosialfaglig bakgrunn som har jobbet med diakoni i strikt forstand, men også andre yrkesgrupper, f.eks. en menighetsmusiker.

Arbeidsgruppa mener det er viktig å ta vare på denne «vide» forståelsen av diakoners plass i Metodistkirken. Dette innebærer ingen nedvurdering av diakonien i strikt forstand, men er åpen for at kirkens samhandling med samfunnet kan anta mange former.

Samtidig vil arbeidsgruppa peke på at forståelsen og betydningen av både diakoner og diakoni har forbedringspotensial. For ofte har vi endt opp med at diakoner i praksis fungerer som prester i menighetene. Dette tar verken diakoner eller diakoniens egenart på alvor. Da ender vi også lett i situasjoner der menighetene i valget mellom en prest eller en diakon, velger en prest fordi hun/han kan gjøre «alt» det en trenger i en menighet.

Arbeidsgruppa mener at et videre arbeid med å klargjøre diakoners plass i kirken må ses i sammenheng med andre prosesser som foregår i kirken nå, særlig på følgende tre områder:

  • Strategi: Metodistkirken har vedtatt en strategiplan. I denne har diakoni en sentral plass, noe som særlig kommer til uttrykk i to av fokusområdene, nemlig «I tjeneste med fattige» og «Helse og livsvilkår». Mange menigheter har stort fokus på disse områdene, men mange strever også med å finne relevante innfallsvinkler.
  • Nye måter å være kirke på: Metodistkirken er inne i en prosess der vi ønsker å utforske nye måter å være kirke på i dagens samfunn. Her har diakonale perspektiver en sentral rolle. Det er etablert dialog/samarbeid med Betanien, Blå Kors og Kirkens Bymisjon med tanke på mulige samarbeidsprosjekter.
  • Frivillighet: Det norske samfunnet er i stor grad avhengig av frivillighet. Samtidig ser vi at frivilligheten ofte tar litt andre former og har en kontekst som er annerledes enn den tradisjonelle frivilligheten i kirkelig sammenheng. Her ligger det et potensial som vi bør kunne utnytte bedre.

Disse prosessene innvirker på refleksjonene om diakoners plass i kirken. Det handler dels om teologiske refleksjoner i forhold til strategi og tenkning omkring hva det vil si å være kirke, men også om økonomiske prioriteringer.

I den forbindelse vil arbeidsgruppa peke på at et videre arbeid med å klargjøre diakoners plass i kirken ikke må reduseres til et spørsmål om hvor mye økonomiske ressurser som settes av eller i praksis hvor mange diakonstillinger kirken sentralt er villig til å finansiere. Metodistkirkens økonomiske ressurser er begrensede. Arbeidsgruppa vil løfte frem at kirken alene ikke kan bære de økonomiske omkostningene ved mange diakonstillinger i kirken. Dersom det skal opprettes flere stillinger, bør institusjoner samt enkeltmenigheter som har mulighet til det, utfordres til å bidra økonomisk.

Lære og kirkeordningen understreker at initiativet til en diakonutnevning ikke bare kan komme fra kirken sentralt og/eller fra menighetene, men at det like gjerne kan være diakoner som selv tar initiativ, og som ber kirken anerkjenne den tjenesten de gjør i det sivile liv som en tjeneste for kirken og som et uttrykk for kirkens samhandling med samfunnet.

+++

Vi vil gjerne invitere dere alle til å gi responser på notatet. Disse vil så bli tatt med i det videre arbeidet med å forberede saken til ÅK.

Med vennlig hilsen for arbeidsgruppa,
KNUT REFSDAL
Metodistkirken | The United Methodist Church
Tilsynsprest | District Superintendent
+47 996 38 969

 

Lignende artikler
Det var umiddelbart svært gode reaksjoner og begeistring når et diakonalt læringsfellesskap i dag ble opprettet med menigheter og de tre Betanieninstitusjonene. Les mer
Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen Torsdag 10. januar 2010 på Union scene i Drammen. Konferansen har som mål å inspirere til å utvikle tilbud som møter barn og unges behov. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone