En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>One Church Plan strandet, Traditional Plan går videre

One Church Plan strandet, Traditional Plan går videre

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen; News UMNS; Heather Hahn; Kathy L. Gilbert
26.02.2019
Delegatene ved den ekstraordinære generalkonferansen sendte Traditional Plan videre til plenumsbehandling, men stemte ned One Church Plan.
One Church Plan strandet, Traditional Plan går videreDelegater til generalkonferansen passerer demonstranter på vei inn i møtesalen. Foto av Mike DuBose, UMNS.

Etter at Traditional Plan ble godkjent mandag formiddag, ble ettermiddagen brukt til å debattere og til slutt stemme mot å fremme Onree Church Plan for plenumsdebatt.
Delegatene avviste biskopenes anbefalte løsning, One Church Plan, med 436 mot 386 stemmer. Det er 53 mot neste 47 prosent.

Avstemningene betyr at Traditional Plan fremmes for plenumsdiskusjon og stemmegivning tirsdag 26. februar.

One Church Plan kan fortsatt komme tilbake, som en «Minority Report». En bearbeidet versjon av Traditional Plan, som ikke ble fullt ut behandlet, kan også komme tilbake på samme måte.
Også på vei til behandling i to forslag er planer for at menigheter, med noen restriksjoner, skal kunne forlate kirkesamfunnet og ta med seg eiendom og formue.

Til slutt ble Simple Plan debattert. Det er en plan som støttes av LGBTQ-positive organisasjoner. Den vil fjerne alle restriksjoner i Kirkeordningen for LGBTQ-personer.
Dorothee Benz, delegat fra New York, foreslo å trekke Simple Plan fra et forslag om å avvise alle gjenstående forslag.
Prest Adam Hamilton, delegat fra Great Plains, støttet forslaget om å ikke å avvise Simple Plan. Han sa det ville påføre unødvendige skader å ikke engang ville høre argumentene til de som støttet planen.
- Ja, forslaget vil ikke bli vedtatt. Så mye er klart. Men dette er et øyeblikk hvor vi kan si at bryr oss nok til å lytte for et øyeblikk, sa han.
Simple Plan ble til slutt avvist og ikke brakt videre til plenum.

Stemmetallene er en god indikasjon for hvilken retning delegatene ønsker å lede Metodistkirken i den langvarige striden om homoseksualitet.

Traditional Plan søker å styrke kirkesamfunnets begrensninger på ordinertes mulighet til å vie likekjønnede eller være praktiserende homoseksuelle. Traditional Plan oppfordrer de som ikke er enige i dette om å forlate kirken og finne et annet kirkesamfunn å melde seg inn i.

One Church Plan ville ha lagt ansvaret for å avgjøre om en skal vie to personer på den enkelte prest og menighet. One Church Plan ville latt den enkelte årskonferanse avgjøre om LGBTQ-personer kunne ordineres. Sentralkonferanser, som i Afrika, Europa og Filippinene ville kunne ha fastslått sin egne praktiske ordninger på dette spørsmålet.

Siden generalkonferansen i 1972 har Metodistkirken fastslått at alle mennesker har hellig verdi, og at homoseksuell praksis er i strid med kristen lære.
Flere restriksjoner har blitt lagt til i påfølgende generalkonferanser.

I senere år har synet på homoseksualitet endret seg i USA og i andre deler av kirken. Mange avviser i dag kirkens syn på LGBTQ-personer. Mange ordinerte og hele årskonferanser har åpenlyst handlet i strid med Kirkeordningen.

Under generalkonferansen i 2016 nådde ryktene om splittelse febernivå og biskopene ble bedt om å nedsette en kommisjon for å foreslå en mulig løsning for å unngå splittelse.

Både One Church Plan og Traditional Plan kom ut av kommisjonens arbeid. Under dagens debatt fikk særlig One Church Plan en livlig debatt.

De som støtter planen sier den gir mulighet til at en teologisk og kulturell mangfoldig kirke som har mange LGBTQ medlemmer.

Prest Patricia Harris, delegat fra California-Pacific, snakket for One Church Plan og sa:
- La oss ikke gjøre noe her som vil redusere vår kirke eller dens misjon, sa hun.

Motstandere av One Church Plan anklaget den for å dramatisk endre kirkesamfunnets konneksjonale struktur og bryte med Bibelens lære.

- Det er bedre å bli splittet av sannhet, enn å være forent i falskhet, sa Rudolph Merab, legdelegat fra Liberia. Han la til at planen ikke ville gi noen frelse.

Debatten rundt Traditional Plan handlet ikke så mye om støtte til planen, som forsøk på å løse de mange konstitusjonelle problemene som har blitt påvist av det juridiske råd, kirkesamfunnets høyeste domsmyndighet.


For snart et år siden overga kommisjonen "A Way Forward" sin rapport og forslagene til biskopsrådet. Forslagene var One Church Plan, Traditional Plan og Connectional Conference Plan. Den siste fikk heller ikke flertall for å fremmes for plenum.


Prest Maxie Dunnam, delegat fra Kentucky, la frem et forslag som skulle bringe Traditional Plan i samsvar med Kirkeordningen. Men forslaget var ikke overbrakt i skriftlig form i tide og ble avvist av ordstyrer. Også dette forslaget kan komme tilbake som en «Minority Report».


Forsøk på å korrigere One Church Plan slik at den samstemte med det juridiske råds kommentarer, fikk også problemer. Endringsforslaget fikk 409 stemmer for og 409 stemmer mot. Det betød at det falt.
De to andre endringene ble vedtatt med en liten majoritet.

De endelige behandlingene og avstemningene vil foregå på tirsdag 26. februar. Den dagen avsluttes konferansen.

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Sentralkonferansens råd setter nye datoer for neste sentralkonferanse og utvider tjenestetiden for biskopene. Samtaler med andre europeiske sentralkonferanser har startet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone