En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Mobilisering og forslag til årskonferansen

Mobilisering og forslag til årskonferansen

18.03.2019
Etter generalkonferansen har det skjedd en mobilisering på sosiale medier og et forslag er allerede oversendt til årskonferansen.
Mobilisering og forslag til årskonferansen

Siden vedtaket om å innføre "Traditionalist Plan" har det vært mange og delte reaksjoner, også her hjemme. Det har i flere år vært en lukket gruppe på Facebook som kaller seg "Ortodokse metodister". Det var en hemmelig gruppe som først ble en synlig gruppe for et år siden. Den er fortsatt lukket, det vil si at det er kun de som er medlemmer som kan poste og lese poster der. Gruppen har per i dag 47 medlemmer. Det er først og fremst deling av lenker til artikler fra USA og noen mindre diskusjoner i gruppen. De arrangerer sin andre nettverkssamling på Hvittingfoss denne helgen. Der er det Bønn, fellesskap og samtale om Metodistkirkens fremtid som står på agendaen. Moderatorer er Leif S. Jacobsen, Øyvind Aske og Per Bradley.

Etter vedtaket av "Traditionalist Plan" har det vært avholdt flere gudstjenster og informasjonssamlinger. Forrige onsdag var det en samling for alle ordinerte og sentralt ansatte.

Det har også for første gang vært en organisering av progressive på Facebook. Gruppen "Nordic Methodists for a New Way Forward" arbeider for full inkludering av LGBTQ+ i kirken og for et samarbeid på tvers av landegrensene. I løpet av en kort uke har antallet medlemmer i denne gruppen nærmest eksplodert, og har nå 432 medlemmer. Her er det en livlig diskusjon med mange som deltar over flere emner. Administratorer her er Audun Westad, Ole Birch, Thomas Risager, Lisa Kristin Nielsen, Lasse Gåsland Skage, Ingerid Hoggen og Hilde Marie Øgreid Movafagh.

Felles for gruppene er at det er noen som er med i begge gruppene for å følge med på samtalene og delta i diskusjonene.

 

Forslag til årskonferansen

En del norske metodister har siden Ole Birch sitt forslag til den danske årskonferansen, og reaksjonen i Tyskland, ble kjent, arbeidet med et eget forslag til den norske årskonferansen. Det ble presentert i gruppen "Nordic Methodists for a New Way Forward" søndag. Hovedpunktet her er at det med et ønske om full inkludering av LGBTQ+ personer som målsetning, blir nedsatt en kommisjon som skal arbeide med å kartlegge mulige veivalg og strategier for å gjennomføre dette, innenfor eller utenfor United Methodist Church.

Til Brobyggeren sier Lisa Kristin Nielsen på spørsmål om hva de ønsker med forslaget:

- Jeg kan kun snakke for meg selv her, hvorfor de andre 87 har underskrevet kan jeg ikke si noe om. Men for meg er dette et intensjonsforslag. Det er ikke et endelig vedtak. Det handler kun om å kartlegge hvilke muligheter vi har som årskonferanse, slik at vi vil være i stand til å ta velinformerte vedtak i 2020.
Kommisjonen har ingen beslutningsmyndighet, selv om det er mulig å tolke reaksjonene til noen konservative på Facebook dit at de tror det. Jeg mener at vi kun kan tjene på å være bedre informert om muligheter og alternativer.
 
- Forslaget har en klar målsetning om at det er full inkludering av LBTQ+ som er det endelige målet. Vil ikke det føre til at vi tar diskusjonen allerede nå på årskonferansen?
- Det er noe som ble diskutert i prosessen med å utarbeide forslaget. Noen av oss skulle vel ønske en «mykere» målsetning. Men vi ser også at begrepet «full inkludering» betyr ulike ting for ulike mennesker. Vi som stiller forslaget er enige om at et minste minimum vi er enige om: Det er uakseptabelt at det å være  homofil skal være ekskluderende på noen måte i det kristne fellesskapet.
Hvordan dette skal se ut organisasjonsmessig, med reservasjonsrett for ordinerte og menigheter, det har vi ikke tatt stilling til enda. Det kommer senere i prosessen.
 
- Dette er et forslag med uvanlig mange underskrivere. Hvordan har du opplevd responsen?
- I forslaget er det 88 som har underskrevet. Samtidig er det mulig å signere digitalt for å vise din støtte på nett. Det er det 94 som har gjort per i dag, kun ett døgn etter at det ble kjent. Det er jeg svært godt fornøyd med.
Vi ser et stort engasjement fra hele landet, og i fra alle aldre og kjønn. Det viser at vi har truffet en nerve og at generalkonferansens vedtak kanskje ikke er representativt for norske metodister.
 
- Hvordan tror du årskonferansen blir?
- Jeg håper at vi kan bruke tiden frem til og under årskonferansen til samtaler og se nye muligheter for kirken. Vi må opp fra skyttergravene og snakke sammen. Men det krever at alle de ulike syn får en mulighet til å diskuteres og vurderes – også en progressiv visjon for en misjonal kirke i vår samtid og kultur.

 

Her er forslaget i sin helhet. Du kan også laste det ned her med signaturer.

 

FORSLAG til Metodistkirkens Årskonferanse 2019

BAKGRUNN for forslaget:
Utfra vår tolkning av bibelen, og med støtte i personlige erfaringer, tror vi oppriktig at Gud allerede velsigner ekteskap mellom likekjønnede, og at vår kirke begår en stor urett ved å nekte å gjøre det samme. Videre er vi overbevist om at Gud selv kaller både heterofile og LGBTQ+ personer, og mener at vår kirke begår en stor urett ved å aktivt hindre mennesker i å følge sitt Gudskall, enten det er til å bli prest/diakon, eller til å gifte seg, utelukkende med bakgrunn i deres legning.

Etter Generalkonferansen i St. Louis, innser vi at Metodistkirken i Norge, gjennom sin tilknytning til the United Methodist Church, må leve med kirkens nåværende holdning til homoseksuell praksis, og fortsette å nekte vigsel og ordinasjon av LGBTQ+ personer.

Fordi vi mener at dette er et overgrep mot LGBTQ+ personer i og utenfor kirken,

... fordi vi mener dette strider mot kirkens grunnleggende budskap om Guds kjærlighet til, og aksept av alle mennesker skapt Guds bilde,

... fordi vi mener dette står i veien for at Metodistkirken kan forkynne et troverdig budskap i dagens norske samfunn,

FREMMES FØLGENDE FORSLAG til Metodistkirkens Årskonferanse 2019:

«Årskonferansen 2019 nedsetter et utvalg som til årskonferansen 2021 skal presentere mulige alternative modeller som gir LGBTQ+-personer samme mulighet til å inngå
ekteskap og til å tjenestegjøre i Metodistkirken i Norge, på lik linje med andre medlemmer av kirken.

Utvalgets mandat er å kartlegge hvilke muligheter de norske metodistmenigheter har til å oppnå dette, innenfor eller utenfor the United Methodist Church, og til å fremme
konkret(e) forslag. Utvalget skal også beskrive hvordan den norske Årskonferansen, om nødvendig, kan forlate the United Methodist Church. Utvalget skal vurdere hvilke
konsekvenser de ulike alternativer vil ha, organisasjonsmessig og økonomisk.

Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende / parallelle prosesser innenfor United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA. Utvalget må
konsultere disse miljøene, blant annet med tanke på medlemskap / tilknytning til en ny internasjonal metodistbevegelse som eventuelt måtte bli etablert i løpet av utvalgets
mandatperiode. Utvalget skal avlegge en foreløpig rapport/orientering om sitt arbeid til Årskonferansen 2020.

Utvalget skal bestå av tre ordinerte (pastorer/diakoner) og tre lege medlemmer av Metodistkirken i Norge. Disse velges av henholdsvis prester og legfolk i Årskonferansen, men under en felles, åpen sesjon. Utvalget konstituerer seg selv, og organiserer selv sitt arbeid. Ved stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme.

Utvalget skal arbeide med størst mulig åpenhet og transparens. For å holde utgiftene nede, forutsettes utstrakt bruk av digital kommunikasjon, men utvalget bør gis rammer
som tillater opptil tre åpne møter/høringer knyttet til lokalmenigheter i ulike deler av landet.

Utvalgets utgifter dekkes av Felleskassen eller fra avsatte fonds.

 

 

Relaterte dokumenter
Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone