En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sentralkonferansens råd vil ha unntak fra kirkeordningen

Sentralkonferansens råd vil ha unntak fra kirkeordningen

20.05.2019
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i.
Sentralkonferansens råd vil ha unntak fra kirkeordningen

I kirkeordningens § 405-2 "Valg og innvielse av biskoper" slås det fast at biskoper i Metodistkirken i Nord-Europa velges for en periode på åtte år, med muligheten til å gjenvelges for en ytterligere periode på fire år til.

Sentralkonferansens råd har i et brev til alle årskonferansene i biskopsområdet bedt om at en ide fremlegges for årskonferansen for en uttalelse. De sier at de ønsker kontinuitet i en vanskelig situasjon og ønsker å foreslå at biskop Alsted skal kunne gjenvelges for ytterligere fire år. De sier at et slikt unntak fra kirkeordningen ved å gjenvelge biskop Christian Alsted ikke vil være et permanent unntak, men en hjelp ved at biskopens erfaring og oversikt kan benyttes. Sentralkonferansens råd henviser ikke til noen paragrafer for forslagets gyldighet, og har heller ikke noe konkret tekst som det skal voteres over. Det er intensjonen i brevet som det skal samtales over og det er medlemmene av sentralkonferansens råd som skal presentere saken for årskonferansene. Fristen for forslag til årskonferansen gikk formelt ut 1. april 2019.

I en telefonsamtale med Per-Endre Bjørnevik har biskop Christian Alsted bekreftet at han er villig til å stille til gjenvalg om årskonferansene skulle ønske det.

Brevet lyder (original tekst under):

 

Forslag til sentralkonferansen 2021

Ved sentralkonferansen i Tallinn i 2021 skal det velges en biskop for Metodistkirken i Nord-Europa og Baltikum. Sentralkonferansens råd har vedtatt å undersøke om det er mulig for Christian Alsted å tjenestegjøre for enda en periode. Dette er motivert av den vanskelige situasjonen som vårt biskopsområde står i etter den ekstraordinære generalkonferansen i 2019.

Vi vet at den globale Metodistkirken (UMC) er i en vanskelig situasjon, og vi vet ikke hva slags kirke vi vil ha i den nærmeste fremtid. Det vil bli endringer. Kanskje organisatoriske endringer innenfor UMC eller endringer som kan innebære et brudd med UMC. Vårt biskopsområde er like merket av krisen som alle andre steder, siden vi har alle sider i konflikten i vår sentralkonferanse.

Derfor, med den erfaringen og oversikten som biskop Alsted har, kan det være til vår regions fordel å ikke skifte biskop til den globale kirken og vår region har blitt enige om situasjonen. Det er ikke lett for en ny biskop å ta over i en slik situasjon, det kan være bedre å vente til organisatoriske endringer har blitt gjennomført.

Biskop Alsted ble valgt i 2009 og ifølge vår kirkeordning er han ikke valgbar for en ny periode. For å åpne for muligheten til å ha biskop Alsted blant de nominerte, må vi handle nå for å forberede et forslag om unntak fra §405-2 til sentralkonferansen. Dette er ikke en varig endring av reglene, men bare en midlertidig endring på grunn av en ekstraordinær situasjon.

Denne saken ble diskutert på møtet i sentralkonferansens råd i København 29.-30. mars. Rådet vedtok enstemmig et forslag om å foreslå for sentralkonferansen å gjøre et unntak fra §405-2, og åpne for at biskop Alsted skal tjenestegjøre i en ny fire-års periode.

Dette er en høring der vi ber årskonferansene for deres kommentarer. Vi ber årskonferansene å gi sin respons på et slikt forslag ved deres første møte.

Biskop Christian Alsted har bekreftet i en telefonsamtale med Per-Endre Bjørnevik at han er villig til å være en kandidat til biskopsvalget i 2021, om et slikt forslag fikk støtte i årskonferansene.

Sentralkonferansens råd

Nord-Europa og Baltikum

(oversatt av Karl Anders Ellingsen)

 

 

Original tekst:

Proposed petition to Central Conference 2021
At the Central Conference in Tallinn 2021, election of bishop for Northern Europe and Baltic will take place. The Central Conference Council has decided to investigate if it is possible for Christian Alsted to serve for another term. This is motivated by the difficult situation our area is in after the 2019 called session of the General Conference.
We know that the global UMC is in a difficult situation, and we do not know which church we will have in the near future. There will be changes, maybe organizational changes within the UMC or changes that can imply a break from UMC. Our region is just as marked by this crisis as everywhere else as we have all sides of the conflict in our Central Conference.
Therefore, having the experience and oversight that bishop Alsted has, it can benefit our region not to change bishop until the global church and our region have settled the situation. It is not easy for a new bishop to take over in this situation, it can be better to wait until organizational changes have been settled.
Bishop Alsted was elected in 2009 and according to Northern Europe and Eurasia Book of Discipline he is not eligible for another term. In order to open the possibility of having Christan Alsted among the nominees for the election at the Central Conference, we need to act now to prepare a petition of exemption from § 405-2 to the Central Conference. This is not a lasting change of rules, but only a temporary change due to an extraordinary situation.
The issue was discussed at the meeting of the Central Conference Council in Copenhagen March 29-30 2019. The Council unanimously supported a proposal to present a petition to the Central Conference 2021 to approve an exemption from § 405-2, allowing the Northern Europe and Eurasia Central Conference to elect Christian Alsted for another four-year term.
This is a hearing to the Annual Conferences asking for your comments. We ask the Annual Conferences to give their response to such a petition at their next Annual Conference session
Bishop Christian Alsted has confirmed in a telephone-conversation with Per-Endre Bjørnevik that he is willing to be a candidate at the election in 2021 if such a petition is supported by the Annual Conferences.

The Central Conference Council

The United Methodist Church – Nordic and Baltic Area

 

 

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone