En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Endringsforslag

Endringsforslag

21.06.2019
Det kom to endringsforslag til kirkens syn på menneskelig seksualitet.
Endringsforslag

Forslagene fra Roar G. Fotland og Jan Arild Holbek lyder:

 

Forslag til Årskonferansen 2019

Fra Roar G. Fotland

Metodistkirken i Norge opplever uro, stor uenighet og en viss fare for splittelse etter Generalkonferansen vedtak om å si nei til ekteskap og ordinasjon av lesbiske og homofile.

 

Det kan virke som om det er et flertall i Norge for et annet standpunkt enn det Generalkonferansen vedtok, men før vi fatter formelle vedtak i saken bør vi gi oss til både til å utrede konsekvensene av de vedtak vi gjør og til å snakke ordentlig sammen for å se om det er mulig for de fleste å leve sammen i respekt og uenighet.

 

For å klargjøre Metodistkirken i Norge sin holdning til vedtaket, for å se om det er mulig å finne en vei sammen og unngå splittelse og for å avvente utviklingen i kirken, blant annet ordinær Generalkonferanse våren 2020, foreslår jeg følgende.

 

Forslag:

1.           Det nedsettes et utvalg på seks personer, tre ordinerte og tre lekfolk pluss tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget legger frem en innstilling til Årskonferansen 2020.

2.           Utvalget oppnevnes av kabinettet og ledes av tilsynspresten for østre distrikt.

3.           Samtalene foregår i fortrolighet men med åpne kanaler til resten av

kirken

 

Utvalget skal svar på følgende spørsmål:

A.           Hva skal Metodistkirken i Norge lære og praktisere i forhold til ekteskap og ordinasjon av lesbiske og homofile?

B.           Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi og administrasjon

C.           Hvilke muligheter har vi for å skape en fullt ut inkluderende kirke innenfor UMC, hvor ulik teologi og praksis lever side om side?

D.           Hva er konsekvensene dersom en slik mulighet ikke er til stede?

 

______________________

 

En mulig felles vei videre

Fra Jan Arild Holbek

 

«Metodistkirken er truet av splittelse og avskalling - globalt, regionalt, nasjonalt og i våre norske lokalmenigheter. Bakgrunnen er uenighet om likekjønnede ekteskap og ordinasjon av mennesker som lever i homofile eller lesbiske parforhold.

I denne krevende situasjonen er det nødvendig å strekke seg langt for å prøve å finne en vei sammen, slik at vi kan være «en relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere».

Ut fra ulike syn på spørsmål om menneskelig seksualitet vil vi bidra til at Årskonferansen i Metodistkirken i Norge gjør et vedtak som kan virke mest mulig samlende.

Det innebærer at det blir valgt et utredningsutvalg som blant annet skal kartlegge hvilke muligheter som finnes for å bli en kirke hvor homofile og lesbiske kan gifte seg, og bli prester/diakoner på lik linje med heterofile.

 

Utvalget må arbeide ut fra en klar forståelse av at en mulig nyorientering må ha som utgangspunkt at ulike syn og ulik praksis skal få handlingsrom og respekt i én og samme kirke. Det forutsettes at begge syn på likekjønnet ekteskap skal komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Likeledes må det fastholdes at prester skal ha frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede.

 

Utvalget skal kartlegge og beskrive hvordan de norske metodistmenigheter og den norske Årskonferansen eventuelt kan forlate The United Methodist Church. Dersom resultatet av kartleggingen medfører forslag som gjør at vår tilslutning til UMC blir usikker, må utvalget vurdere hvilke konsekvenser ulike alternativer for kirketilhørighet vil ha, organisasjonsmessig og økonomisk.

 

Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende/parallelle prosesser innenfor The United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA. Utvalget skal avlegge en rapport/orientering om sitt arbeid til Årskonferansen 2020.

 

Det er helt nødvendig at et slikt utredningsutvalg får en sammensetning som avspeiler ulike syn.

Utvalget skal bestå av tre ordinerte (pastorer/diakoner) og tre lege medlemmer av Metodistkirken i Norge, pluss tilsynspresten for Østre distrikt. De seks øvrige medlemmene velges av Årskonferansen i en felles, åpen sesjon.

Utvalget skal arbeide med størst mulig åpenhet og transparens.

Utvalgets utgifter dekkes av Felleskassen eller fra avsatte fonds.»

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone