En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forslag om menneskelig seksualitet vedtatt med konsensusvedtak

Forslag om menneskelig seksualitet vedtatt med konsensusvedtak

22.06.2019
Et modifisert forslag oppnådde konsensus i årskonferansen.
Forslag om menneskelig seksualitet vedtatt med konsensusvedtakKonsensusindikasjon under behandlingen av menneskelig seksulitet. Orange indikerer enighet og blå uenighet.

Etter en omfattende og inkluderende konsensusprosess, der det kun på et par punkter ble holdt vanlige avstemninger, arbeidet konferansen frem et vedtak som fikk svært bred konsensus.

Prosessen ble gjennomført ved at forsamlingen ga uttrykk for sin holdning ved å rekke opp blå eller orange ark. Blå indikerer kjølighet/uenighet til det som ble sagt/foreslått, og orange varme/tilslutning. Så ble de som var i mindretall hørt for å arbeide inn endringer for å få størst mulig konsensus. Når en oppnådde nesten ren konsensus, ble de som fortsatt holdt oppe blå lapper spurt om de opplevde seg som sett og hørt. Det ble bekreftet ved hvert viktige punkt.

Det eneste punktet det ble stor diskusjon om, og som krevde en vanlig avstemning, var et forslag fra Roar Barmen Fløysland om å endre ordlyden om at vi bevegde oss mot en kirke med to syn. Han fikk støtte fra flere som ønsket at det skulle være en helt åpen prosess en gikk inn i, uten noen indikasjon om sluttproduktet.

Dette ble imåtegått av blant annet Marianne Munz og Audun Westad. De påpekte at det omforente forslaget var et bredt kompromiss der de opprinnelige forslagsstillerne ga fra seg en tydelighet de ønsket. Å fjerne dette helt, slik endringen foreslo, ble å gå for langt.

Ved konsensusindikasjon viste det at det fortsatt var et betydelig mindretall som ønsket endringen. Det ble derfor valgt å gå til en tradisjonell avstemning. Etter to innlegg for og to mot, ble det en avstemning der det var et tydelig - men ikke overhveldende - flertall, mot endringen.

En gikk deretter tilbake til forslaget og konsensusindikasjon viste at det var en stor og bred enighet. Biskop Alsted spurte de få som fortsatt holdt blå lapper om de opplevde seg som sett, hørt og inkludert, og det ble bekreftet. Biskopen konkluderte derfor med at forslaget var endelig vedtatt.

 

Her er den fulle teksten:

 

Metodistkirken i Norge opplever uro, stor uenighet og fare for splittelse etter den ekstrtaordinære Generalkonferansens vedtak.

Vi erkjenner at det er mange i Norge som har et annet standpunkt enn det Generalkonferansen vedtok og at det derfor går mot en kirke i Norge som inkluderer begge syn. Samtidig er det et klart mindretall som ønsker å holde fast ved kirkens tradisjonelle syn. Før vi fatter formelle vedtak bør vi utrede mulighetene for å leve sammen i respekt og uenighet.

Utvalget skal i sitt arbeid holde seg orientert om lignende prosesser innenfor The United Methodist Church i vårt eget biskopsområde, Europa og USA.

Det er et sterk ønske om å holde kirken samlet og finne veier eller modeller for fortsatt å være én kirke. Vi vil derfor foreslå følgende:

1.    Det nedsettes et utvalg på åtte personer, tre ordinerte og fire lekfolk pluss tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget legger frem en innstilling til Årskonferansen 2020.
2.    Utvalget skal avspeile ulike syn, oppnevnes av kabinettet, i samråd med hovedstyrets ledelse, og ledes av tilsynspresten for østre distrikt.
3.    Samtalene foregår i fortrolighet men med åpne kanaler til resten av kirken

Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A.    Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B.    Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning.

Felles komite

 

 

Lignende artikler
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone