En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>#HentBarnaVåreHjem

#HentBarnaVåreHjem

17.09.2019
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge.
#HentBarnaVåreHjem

Vi oppfordrer regjeringen om hente hjem de norske barna, og deres mødre. Disse barna trenger hjelp nå. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene i saken må løses etter at barna er sikret medisinsk hjelp, forsvarlig ernæring og anstendige boforhold her hjemme i Norge. Dette sier Religions- og livssynslederforumet i STL. Metodistkirken har tidligere i år kommet med en klar uttalelse om saken:

 

Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter.

Metodistkirken anerkjenner barnas ukrenkelige verdi uavhengig av deres foreldres handlinger, noe også Metodistkirkens sosiale prinsipper er tydelige på:

«Barn, som før ble ansett som voksnes eiendom, anerkjennes nå som fullverdige mennesker i seg selv, men også som individer som voksne og samfunnet for øvrig har visse særskilte forpliktelser overfor […]. Barn har videre rett til mat, husly, klær, helse- og velferdsordninger og emosjonell trygghet på samme måte som voksne, og vi anerkjenner disse rettighetene som ukrenkelige uavhengig av foreldres eller foresattes handlinger eller manglende handlinger. Barn må særlig beskyttes fra økonomisk, fysisk, emosjonell og seksuell utnyttelse eller misbruk.»

Det er etter Metodistkirkens syn ingen handlinger fra foreldre, selv ikke deltakelse i den type krigføring som IS har ført, som kan frata barn deres grunnleggende rettigheter.

Vi anser det derfor som vår plikt som kristne og som samfunnsborgere å ta vare på disse barna og å gjøre vårt ytterste for at de får den hjelp og omsorg de trenger og fortjener.

Vi vil oppfordre alle dem som er i kontakt med barna, det seg være via menigheter og organisasjoner eller som privatpersoner, å være inkluderende medmennesker og ta dem godt imot.

De norske barna i flyktningleirene har vi et felles ansvar for. Derfor vil vi til sist også komme med sterke oppfordringer til norske myndigheter om å hjelpe disse barna og dermed sikre at deres rettigheter ivaretas.

 

Christian Alsted                         Audun Westad                         Ingull Grefslie                  Knut Refsdal

Biskop,                                          Leder i Hovedstyret, MiN       Tilsynsprest, MiN            Tilsynsprest, MiN

Metodistkirken i Norden og Baltikum

Lignende artikler
Angrepet i Oslo
2022-06-25
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer
31. oktober-12. november samles verdens ledere til et nytt Klimatoppmøte i Glasgow i Skottland. I likhet med andre kirker i Norge og resten av verden, oppfordrer vi menigheter i Metodistkirken til å markere dette i gudstjenesten 31. oktober. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone