En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Statusoppdatering fra utvalg for kirkens framtid

Statusoppdatering fra utvalg for kirkens framtid

12.03.2020
Statusoppdatering fra utvalg for kirkens framtid

Utvalget som ble nedsatt av Årskonferansen 2019 for å vurdere hva som skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet og hva som er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, hadde sitt andre møte i februar.

På møtet brukte vi mye tid på å diskutere det faktum at situasjonen i kirken nå er annerledes i forhold til hva som var tilfelle da vi møttes til Årskonferanse i 2019. Da antok alle at Traditional Plan ville bli implementert. Meldingen fra Årskonferansen 2019 var derfor at dette ville vi ikke være med på. Nå er imidlertid situasjonen en annen: Det er lite som tyder på at Traditional Plan vil bli bekreftet av Generalkonferansen. Snarere er situasjonen den at det mest sannsynlige utfallet av Generalkonferansen 2020 er at kirken vil bli delt i to eller flere kirker.

Dette vil sannsynligvis medføre en prosess framover der både Sentralkonferansen, Juridisk Råd og muligens en ekstraordinær Generalkonferanse vil inn i bildet før Årskonferansen skal fatte sitt endelige vedtak.

Det har vært et viktig anliggende for utvalget å legge til rette for at vi kan bevare så mye enhet i kirken som mulig. Vi opplever det som svært lite ønskelig at kirken i Norge splittes.

Utvalget har derfor vurdert ulike modeller som kan legge til rette for Årskonferansens vedtak. Vi opplever at det viktigste for oss har vært å drøfte om vi kan leve sammen i et kirkelig fellesskap når vi innen kirken har ulike syn på ekteskap mellom likekjønnete og ordinasjon av homofile som har inngått ekteskap.

Det viktigste spørsmålet blir da om vi vil anbefale for Årskonferansen å finne løsninger som gjør at vi fortsatt kan være én kirke med ulike syn og ulik praksis, eller om vi vil anbefale at kirken deles etter hvilket syn man har på ekteskap og ordinasjon.

Det grunnleggende spørsmålet blir da om kirken skal ha ett eller to syn. Her er ulike modeller mulige:

  • Ett syn: Noen argumenterer for at kirken bare skal ha ett teologisk syn og én praksis i forhold til ekteskapsinngåelse og ordinasjon. I dette tilfelle et motsatt syn og en motsatt praksis av det kirken formelt har i dag. På mange måter er dette parallelt til slik kirken tenker i dag, men med motsatt fortegn. De som mener dette opplever at det er uryddig for kirken å gi rom for to teologiske syn fordi det svekker kirkens troverdighet i forhold til budskapet om Guds kjærlighet og menneskerettighetene til homofile. At dette kan føre til avskalling av de mer konservative er noe som aksepteres. De som skal være prest eller diakon må da forplikte seg på kirkens ordning eller frasi seg sin tjeneste, og menighetene vil ikke ha rett til å nekte å legge til rette for vigsel av likekjønnete.
  • Ett syn med reservasjonsrett: Et annet alternativ er at kirken har ett teologisk syn på ekteskap og ordinasjon av likekjønnete, men med rett for prester, diakoner og menigheter til å reservere seg. Utgangspunktet her er at kirken vedtar et syn og en praksis som gjør det mulig å vie og ordinere homofile, men at de som reserverer seg mot dette synet ikke er nødt til å vie likekjønnete og heller ikke stemme for ordinasjon av likekjønnete.
  • To syn som er likestilte: Den norske kirke har bestemt at kirken skal ha to likestilte teologiske syn i denne saken. I praksis betyr det at det er prestene selv som bestemmer om de vil foreta vigsler av likekjønnete eller ikke. Samtidig har menighetene ikke reservasjonsrett og to likekjønnete har rett til å bli viet i sitt eget sokn. Prosten er forpliktet til å skaffe vigsler. I forhold til ordinasjon er det biskopene som suverent forvalter denne og kirken for øvrig har ingenting å si i dette spørsmålet. Konsekvensene av to syn som er likestilte er at prester, diakoner og menigheter selv har ansvar for å fastslå egen lære og praksis.
  • To syn som er anerkjent: En nyanse av tanken om to likestilte syn er at kirken som sådan ikke har én bestemt lære i saken, men uttrykker at den anerkjenner ulike syn som forenlig med kirkens lære og praksis. Innenfor denne rammen vil prester, diakoner og menigheter ha rom for å praktisere og lære i henhold til egen overbevisning.

Utvalget har også drøftet hvorvidt det for å bevare kirkens enhet i Norge, kan være mulig å ivareta to syn gjennom hvordan kirken organiserer seg. I stedet for å organisere seg slik den er i dag, i forhold til geografi, kan den organisere seg i forhold til synet på ekteskap og ordinasjon av likekjønnete. Det kan bety at det opprettes to distrikter og at prester, diakoner og menigheter velger hvilket distrikt de vil tilhøre og at prester og diakoner utnevnes i forhold til eget og menighetenes distriktsvalg. Ordningen med distriktskonferanser kan gjenopplives samtidig som vi er i samme årskonferanse.

En slik ordning vil ivareta kirkens enhet, men det må i tilfelle avklares hva som er kirkens lære i forhold til ett eller to syn og i forhold til reservasjon etc. Det er et spørsmål om vi med denne løsningen i virkeligheten ivaretar kirkens enhet eller om vi i praksis skaper to kirker som blir holdt kunstig sammen?

Utvalget vil fortsette dialogen om disse modellene på sitt neste møte, som finner sted etter Generalkonferansen. Vi opplever at det er nødvendig at vedtakene fra Generalkonferansen 2020 er på plass før vi gir en endelig anbefaling.

Uansett hva slags løsning vi faller ned på i Norge er vi oppmerksomme på at neppe alle vil være en del av kirken. Utvalget har derfor også drøftet ulike alternativer for de som ikke vil være med i kirken. Slik vi tolker forslagene som foreligger til Generalkonferansen 2020 er det noen anliggender som er tydelige:

  • Det vil være mulig å slutte seg til en annen metodistkirke eller en annen Årskonferanse dersom man ikke kan være med på det Årskonferansen bestemmer. I slike tilfeller får menigheten med seg alle aktiva, inkludert eiendom.
  • Hvorvidt en slik mulighet skal gjelde også for menigheter som går ut av Metodistkirken og som velger å slutte seg til et annet kirkesamfunn, vil måtte diskuteres.

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone