En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Minneord for biskop John K. Yambasu

Minneord for biskop John K. Yambasu

19.08.2020
Les biskop Christian Alsted sitt minneord for biskop Yambasu.
Minneord for biskop John K. YambasuBiskop Yambasu med barn ved Child Rescue Center i Sierra Leone.

 

Den originale engelske teksten står under.

 

Søndag 16. august mottok vi den sjokkerende meldingen om at biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone, var drept i en trafikkulykke på veien til en begravelse i Yonibana nord i Sierra Leone.


Biskop Yambasu sin alt for tidlige bortgang er et forferdelig tap for hans kone Millicent Yambasu og deres fem barn, og for Metodistkirken i Sierra Leone.


Den norske Metodistkirken har et nært og sterkt samarbeid med Metodistkirken i Sierra Leone gjennom CELAD (Community Empowerment for Livelihood and Development), og biskop Yambasu spilte en helt sentral rolle i opprettelsen og utviklingen av dette partnerskapet. Vi kjente han som en betydelig kirkeleder og en biskop med en dyp tro og den høyeste integritet. Hans varme hjerte, hans visdom og hans sterke dedikasjon til arbeidet for helse, rettferdighet og forsoning var en kilde til inspirasjon for mange og løftet han frem, ikke bare som en eksepsjonell partner i kirkens misjon og tjeneste, men som en sterk samlende leder i Afrika og i den verdensvide Metodistkirken.


Ut fra en dyp opplevelse av kall og engasjement for enheten i tjenesten for Metodistkirken, tok biskop Yambasu initiativet til og en lederrolle i den prosessen som ledet frem til avtalen “the Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation” som den kommende generalkonferansen skal behandle. Han brukte sin unike gave til å bygge tillitt og håp da han fikk samlet en bred gruppe interessegrupper og biskoper fra de ulike verdensdelene, til å samtale om våre dype uenigheter og finne en vei ut av den blindgaten som Metodistkirken har havnet i, gjennom sin uenighet om menneskelig seksualitet.


Biskop Yambasu spilte en ledende rolle i bekjempelsen av ebola-viruset i Sierra Leone. Han var president i det Afrikanske biskopsrådet i Metodistkirken. Han var også nylig valgt til president for Afrika University, en viktig symbolsk posisjon i ledelsen av universitetet.


Biskop Yambasu ble født i nordre Sierra Leone og studerte ved en skole drevet av Metodistkirken. Han ble uteksaminert ved Candler School of Theology i Atlanta, USA. Han ble ordinert til diakon i 1987 og til eldste i 1990. Han tjenestegjorde som menighetsprest i menigheter i Moyamba og Freetown til han fokuserte sin tjeneste på teologisk utdannelse og barne- og ungdomsarbeid. Han grunnla Child Rescue Center i Sierra Leone og tjenestegjorde som direktør der til han ble misjonær i området i 2000. I 2008 ble han valgt til biskop og ordinert i 2009. han ville ha fylt 64 år 24. august.


Biskop Yambasu besøkte årskonferansen i Norge ved flere anledninger, og var den offisielle utsendingen fra biskopsrådet til sentralkonferansen for Nord-Europa og Eurasia i 2016, der han talte og ledet konferansen gjennom den biskoppelige talen.


For meg var biskop Yambasu ikke bare en høyt skattet kollega, men også en god venn. Han hilste meg alltid med “Hello Chris, so good to see you” og en varm latter. Jeg vil savne møtene med han.

 

I 2018 hadde jeg privilegiet å være offisiell gjest ved årskonferansen i Freetown, der jeg talte ved åpningsgudstjenesten og presiderte sammen med Yambasu ved forhandlingene. I løpet av mitt besøk fikk jeg reise sammen med biskop Yambasu og besøkte mange menigheter, misjonsvirksomhet og prosjekter rundt om i landet. Jeg fikk oppleve hans dype kjærlighet for landet og folket. Jeg så hans engasjement for å bygge opp landet, og jeg så hans pasjon for å skape disipler av Jesus Kristus for å forandre verden. Biskop Yambasu fremviste de beste kvalitetene i et tjenende lederskap bygget på John Wesley.


Biskop Yambasu har mange venner i Metodistkirken i Norge og i biskopsområdet i Norden og Baltikum. Vi sørger over hans bortgang og står sammen med Metodistkirken i Sierra Leone i bønn og tjeneste i denne utfordrende tiden.


Takk til Gud for biskop John K. Yambasu sin ledelse og vitnesbyrd.

 

Christian Alsted

Biskop for Metodistkirken i Norden og Baltikum

 

Kondolansebrev er sendt til Millicent Yambasu og årskonferansen i Sierra Leone.

 

 

In memory of bishop John K. Yambasu
On Sunday 16. August we received the shocking news that Bishop John K. Yambasu of the Sierra Leone Area of The United Methodist Church, had died in a traffic accident on his way to attend a funeral service in Yonibana in the northern part of Sierra Leone.
Bishop Yambasu’s untimely death is a devastating loss to his wife Mrs. Millicent Yambasu and the couple’s five children and to the United Methodist Church in Sierra Leone.
The Norway annual conference has a strong mission partnership with the UMC in Sierra Leone CELAD (Community Empowerment for Livelihood and Development), and bishop Yambasu was instrumental in setting up and developing this partnership. We knew him as an excellent church leader and a bishop of the highest faith and integrity. His warm heart, his wisdom and his unwavering passion for health, justice and reconciliation was a source of inspiration to many and made him not only an outstanding partner in mission and ministry, but also a strong unifying leader on the continent of Africa and in the world wide United Methodist Church.
Out of a deep sense of calling and passion for the unity in mission of the United Methodist Church, bishop Yambasu initiated and continued to inspire the process that led to the agreement, “the Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation” that the upcoming general conference will be asked to act on. He utilized his unique gift to build trust and hope, when he brought together a diverse group of representatives from United Methodist advocacy groups with contrasting views and bishops from around the world to collaborate on finding a way to help the church out of its impasse over human sexuality.
Bishop Yambasu had a leading role in the battle against the Ebola virus in Sierra Leone. He was the president of the Africa College of Bishops of The United Methodist Church. He was also the newly elected Chancellor of Africa University.  

Born in southern Sierra Leone, Bishop Yambasu studied at United Methodist mission schools. He was a graduate of Candler School of Theology in Atlanta, ordained a deacon in 1987 and an elder in 1990. He served churches in Moyamba and Freetown, until he began to focus on Christian education and youth ministry. He was the Sierra Leone Conference's director for Christian education and youth ministries and founded the Child Rescue Centre in Sierra Leone, serving as its executive director until he became a regional missionary in 2000. In 2008 he was elected to the episcopacy and installed in 2009. He would have turned 64 on August 24.

Bishop Yambasu visited the Norway annual conference on several occasions, and he was the official visiting bishop from the Council of Bishops, at the Northern Europe and Eurasia Central Conference in 2016, where he preached and also presided during the episcopal address.
To me, bishop Yambasu was not only a cherished colleague but also good friend. He would always greet me by, “ Hello Chris, so good to see you” accompanied by his warm laugher. – I will miss seeing him.
In 2018, I had the privilege to be an official guest at the annual conference in Freetown, where I preached at the opening worship service, and we presided together. During my visit, I had the opportunity to travel with bishop Yambasu to a number of churches, ministries and projects around the country. I experienced his genuine love for his people and for his country, I saw his commitment to build up the country, and I saw his heartfelt desire to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world – Bishop Yambasu modelled the best qualities in Wesleyan servant leadership.
Bishop Yambasu has many friends in the United Methodist Church in Norway and in the Nordic and Baltic area – We mourn his death, and we stand with the United Methodist Church in Sierra Leone in prayer and ministry in this challenging time.
Thanks be to God for the witness and leadership of bishop John K. Yambasu.

Bishop Christian Alsted

Letters of condolence have been sent to Mrs. Millicent Yambasu and to the Sierra Leone Annual Conference.

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem. Les mer
Vår forpliktelse
2021-02-22
Et hyrdebrev fra biskopene Christian Alsted, Harald Rückert, Patrick Streiff. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone