En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Tro som bærer

Tro som bærer

31.08.2020
Hva er kirkens største utfordringer, og hvordan løser vi dem?
Tro som bærer

 

Kirkens største utfordringer i dagens samfunn løses ikke ved organisatoriske endringer eller nye gimmicker for å få folk til kirken. Kirkens største utfordring er en teologisk orienteringskrise, som blant annet handler om: Hva har kirken å si til mennesker i det moderne samfunnet? Hvordan snakker vi teologisk sant og eksistensielt relevant om Gud, om kors og oppstandelse, om synd og tilgivelse, om nåde, kjærlighet og rettferdighet?

For Metodistkirkens del handler den teologiske orienteringskrisen blant annet om å gjennomtenke forhold som synd og nåde, tro og gjerninger, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, bibel/tradisjon og erfaring/fornuft, omvendelse og misjon, individ og fellesskap, ordinerte og lekfolk og kirke og samfunn. Det er teologien som er den viktigste kilden til at kirken igjen kan finne sin relevans og selvforståelse. Det er også bare slik at kirken kan bli en arena for samtaler om de store spørsmålene i tilværelsen, en relevant samtalepartner om eksistensielle utfordringer.

Metodistkirken har en teologi som gir gode svar på dagens utfordringer. Problemet er todelt: For det første er det for få som kjenner den. Og for det andre har vi kanskje mistet den selv også. Derfor trenger vi samtaler om hvordan kirkens teologi skapes, uttrykkes og realiseres. Tilsynsprestene har ved flere anledninger pekt på følgende ønske: At vi alle i mye større grad enn hva som er tilfelle i dag engasjeres i brede samtaleprosesser om hva det vil si å være kirke: Hvordan kan vi snakke sant og relevant til dagens mennesker? Hvordan utformer vi kirkens tjeneste? Dette handler om hva det vil si å være kirke og hvordan teologien skapes, uttrykkes og realiseres. Det å sette slike spørsmål på dagsorden er faktisk ikke så langt unna dagsordenen på den første Årskonferansen i Metodistkirken, som John Wesley innkalte til i 1744: What to teach. How to teach. How to regulate doctrine, discipline, and practice.

I denne forbindelse er det nærliggende å trekke fram idealet fra reformasjonen om "det allmenne prestedømmet". Dette sier noe om alle kristnes likeverdighet og understreker at i prinsippet har alle kristne del i lære- og ledelsesembetet i kirken. En slik tenkning har dominert mye tenkning om kirken de siste 50 årene. I kirken har mennesker fra ulike yrker og miljøer, ikke bare teologiske eksperter, ansvar for hvordan kirken skal gestaltes.

Derfor har tilsynsprestene tatt initiativet til «Tro som bærer», et møtested på nett for metodister, annenhver onsdag kl 20.00-21.00 på Zoom, der teologiske spørsmål tas opp og samtales om. Samlingene vil dels handle om hva Metodistkirken faktisk står for og mener i aktuelle saker, men også løfte fram problemstillinger som vi tenker ulikt om, spørsmål som vi trenger å tenke gjennom hvordan vi formulerer. Bare slik kan teologien bli noe dynamisk, noe som kontinuerlig nytolkes og nyformuleres i møte med nye situasjoner, og ikke noe som kun blir en repetisjon av tidligere tiders formuleringer.

Helt konkret vil hver samling ha en innledning på ca 10 minutter. Deretter åpnes det for spørsmål og kommentarer. Varigheten er maksimalt en time. Vi vil også invitere alle til å komme med innspill på temaer som skal tas opp. Disse kan meldes tilsynsprestene, som vil koordinere dette.

Vi håper vi klarer å få til samtaler med stor takhøyde, der det skal være tillatt å lufte og si både ting man lurer på, som man ikke er ferdig med og også tenke «utenfor» det vi er vant til. Innledningene vil bli tatt opp og fortløpende bli vurdert hvorvidt de skal legges på kirkens nettside, mens samtalene som følger vil bli mellom de som er til stede.

På den første samlingen vil tilsynsprest Knut Refsdal dele noen tanker om ulike måter å forstå Gud på.

Link til samlingen: https://us02web.zoom.us/j/83129411818

 

Ingull Grefslie   Knut Refsdal

Tilsynsprester

 

Lignende artikler
Er det mulig å være både kristen og humanist? For noen er det en selvmotsigelse. For meg er det en selvfølge, sier Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken i en kronikk i avisen Vårt Land. Les mer
Tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal i Metodistkirken slutter seg til kirkeledere og humanitære ledere verden rundt som krever en rettferdig fordeling av vaksiner i verden. Les mer
Veien videre
2021-03-18
Et budskap fra kirkens biskop og tilsynsprester. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone