En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En tro og en kirke for hele livet

En tro og en kirke for hele livet

30.05.2013
Hva slags kirke trenger mennesker i Norge i dag? Hva er en tro og en kirke for hele livet? Det er spørsmål som tilsynsmennene stilte i sin tale ved konferansens åpning.
En tro og en kirke for hele livetTilsynsmennene Svein J. Veland, Steinar Hjerpseth og Øyvind Helliesen taler til Årskonferansen 2013.

Vi møtes på skoler, i kirkebygninger, i hjem og på kaféer, vi er flere hundre, vi er 5-6 stykker og alt imellom.  Felles for oss  er at vi har åpne hjerter og sinn, og med varme hender inviterer vi alle velkommen inn i fellesskapet. Vi har en engasjert tro på Jesus Kristus og sterke overbevisninger, men vi vet samtidig at alt i verden ikke bare er svart eller hvitt. Vi hører med i den evangeliske del av kristenheten, og beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi er kjent for vår vektlegging av personlig tro på Jesus, og vi lever troen ut i et konkret engasjement for mennesker i lokalsamfunnet. Hver menighet og gruppe har sin egenart som nettopp de er gode på. Vi tror rett og slett, at alle menigheter store og små, har blitt gitt  alt de trenger for at kunne virkeliggjøre Guds misjon i verden. Derfor gjelder det for oss å finne den unike plassen og de muligheter Gud har gitt oss. Mange av våre menigheter ser aktivt etter åpninger for å utvide sin virksomhet, gjennom å danne nye grupper, utvikle nye diakonale tjenester eller gjennom å plante en ny menighet. Det finnes en risikovillighet i kirken – vi er ikke redde for å mislykkes, og det er spennende å se at vi ofte lykkes.


På alle steder der det finnes en metodistmenighet er det relevant og god forkynnelse og levende gudstjenestefeiring.  Ja, selv der hvor menigheten er liten finner vi meningsfull forkynnelse og tilbedelse. Overalt forsøker vi å skape et livsnært fellesskap i små grupper, hvor vi sammen kan støtte hverandre, utvikle oss som kristne og aktivt ta del i samfunnslivet.


Vi er en kirke i et pluralistisk livssynsåpent samfunn, hvor flertallet ikke vender seg til kirken for å lete etter svar. Men vi tror, vi har noe vesentlig å si og gi, fordi vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og samtidig ser på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema, og vi gjør det både med respekt og forståelse. Vi tror at Norge trenger kirken vår, og at vi fremdeles har en viktig oppgave her.


Er det en slik kirke du har lyst til å bli med i? Slik kan Metodistkirken i Norge se ut om 5 år – vi ser allerede mange tegn på at det går den veien.


Visjon og oppdrag:

Kirkens visjon: «Metodistkirken – mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører! ”En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere” tegner det store bildet av hvordan vi ønsker Metodistkirken skal være.  Den understreker at det er mennesker som er kirken, og den beskriver en levende kirke som betyr noe for dagens mennesker, og hvor mennesker finner tro og fellesskap, og en legger vekt på å skape disipler. Alle disse tre retningene, den som fører inn i felleskapet, den som føres opp i tilbedelse og dypere relasjon til Jesus, og den som sender oss ut i tjeneste for verden kjennetegner en levende kirke. Derfor holder vi også fast ved oppdraget vårt: «Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres


Hvor er vi?

Ved fjorårets konferanse vedtok vi kirkens overordnete strategi og prioriteringer. Denne kan enkelt sammenfattes på denne måten: «Vi vil innen 2016 styrke minst halvdelen av våre menigheter åndelig og misjonalt, øke antallet av nye medlemmer til 320 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 20 %, øke den årlige tilgangen av prester og diakoner til 5, samt starte 3 nye menigheter. Dette gjør vi gjennom tilbud om veiledning, coaching og trening av lokale ledere, prioritering og tilførsel av ressurser dit hvor potensiale er størst, vesentlig styrking av intern og ekstern informasjon og bedre utnyttelse av kirkens felles ressurser.»


I sammenfatningen i innledningen av planen sies det at vi ønsker å styrke menighetene åndelig og misjonalt.  Som kirke har vi et mål om at våre menigheter skal være oaser der fellesskapet i troen på Jesus Kristus kan være levende og gi inspirasjon, trygghet og utfordring til mennesker i vår tid.  Når vi lykkes med å bygge slike fellesskap tror vi at vi har noe viktig å tilføre som kirke i vår tid.  All framgang i Guds rike skjer som en følge av at Den Hellige Ånd får være levende tilstede og utruste mennesker til fellesskap og tjeneste.  Vi har grunn til å glede oss over alle positive signaler som vi møter i menighetene våre, og takke Gud for at vi kan være med å bygge hans rike blant mennesker i dag.


Kirkens strategiplan har hele tiden hatt som forutsetning å være et grunnlagsdokument.  Den må settes ut i livet og konkretiseres på det enkelte sted og i den enkelte sammenheng.  Det gir stor inspirasjon og glede og se at mange menigheter arbeider aktivt med å tenke strategisk for framtida, med hvordan være kirke og menighet i vår tid.


Medlemskap: Det er en stor glede at vi i 2012 har døpt og opptatt 254 nye medlemmer i kirken vår.  Det er det største antallet på over 30 år!!!!  Vi vet at det i mange av våre menigheter har vært satt et fokus på dette med medlemskap det siste året.  Vi velger å tro at det er en sammenheng mellom hva det fokuseres på, og de konkrete resultatene vi ser.  Samtidig har det vært menighetsplanting i Oslo som har medført at 45 nye medlemmer har kommet med.  Det er alltid menneskene bak tallene som er viktige og som vi kan glede oss over at finner fellesskap og tilhørighet i våre menigheter. 
Et viktig bidrag inn i dette arbeidet er også brosjyrene som er utarbeidet; om metodistkirken og om medlemskap i kirken vår.  


Gudstjeneste: Gudstjenestefeiring er en sentral del av kirkens arbeid, og det er spennende å se at mange setter dette på dagsorden og jobber for å trekke flere med i gudstjenestene.  Mye spennende kan utvikles ved å fokusere på ulike temaer, rette seg mot spesiell målgrupper og variere med dager og tidspunkter.  Vi forventer å se resultater av det gode arbeidet som gjøres i årene som kommer.
Rekruttering: En viktig del av strategiplanen vår omhandler også behovet for rekruttering til tjeneste i kirken vår, noe som er et langsiktig arbeid.  Vi er glad for at Studiesenteret har tatt tak i dette, og har direkte med mennesker som arbeider med tanker om kall og tjeneste.  Viktige ressurser i dette arbeidet er også Kallsweekend, og lederkurset Timoteus som møter ungdom i en viktig fase av livet.  I samarbeid med MBU vil  temaet om tjeneste i kirken få fokus på våre leire framover.  Samtidig vil vi understreke at vi alle har et medansvar for å være våkne for Guds kall til oss selv og til mennesker rundt oss.


Menighetsplanting: Menigheten på Sotra som ble dannet 2. påskedag er utgått fra Centralkirken i Bergen. Det er en stor glede å oppleve et inspirerende og flott fellesskap av unge mennesker som ønsker å gjøre noe aktivt i sitt lokalmiljø. Det lover godt for tiden som kommer. Det innebærer at vi er godt i gang med å oppfylle vårt mål om nye menighetsdannelser, og det er i seg selv et uttrykk for en offensiv tendens i vår kirke.  Det er viktig at flere menigheter som Centralkirken våger å se muligheter utenfor seg selv. Menigheten opplever nå at flere ønsker å knytte seg til fellesskapet etter at de har avgitt sentrale ledere til Sotra.  Arbeidet med å utvikle nye trosfellesskap vil fortsette i tiden som kommer.


Våre neste steg

Vi har i løpet av høsten 2012 og våren 2013 arbeidet med å kartlegge situasjonen i de enkelte menighetene.  


Vi vil høsten 2013 gjøre avtaler med de menigheter som ønsker et forpliktende samarbeid om satsing. En slik avtale vil innebære forpliktelser både for menighetene og kirken.   Menighetene må kontinuerlig arbeide med mål og strategi, akseptere og motta veiledning og være villig til å bli evaluert. Kirken vil tilby veiledning, kurs og strategiske verktøy og kan gi økonomisk støtte. Satsningsmenigheter kan også gis prioritet i ansettelser.


Vi vil fortsette arbeidet med mediestrategi, rekruttering, fokus på trosopplæring, menighetsplanting, prioritering av sentrale ressurser og samarbeid nært med kirkens øvrige styrer og råd for å nå målene våre.


Vi vil som tilsynsmenn legge til rette for inspirerende dialoger, utdannelse, møteplasser for erfaringsutveksling, slik at vi kan hjelpe hverandre med å være kirke i dag.  


Synlighet og samfunnsengasjement

Flere ganger har det i konferansen blitt etterlyst at Metodistkirken må være mer synlig i media og i samfunnsdebatten. Som tilsynsmenn har vi et særlig ansvar for at dette skjer. Vi har derfor sammen med hovedkontorets kommunikasjonsansvarlige innledet et samarbeid med profesjonelle kommunikasjonsrådgivere. Disse har «kurset» og gitt råd både om mediehåndtering og bruk av sosiale medier. De ble også brukt i undervisningen for prester og diakoner ved årets landssamling. Mye arbeid gjenstår på dette området, men vi gleder oss over god mediadekning av positive saker som menighetsplanting og medlemsvekst.  Vi har som tilsynsmenn også kommentert viktige mediesaker som for eksempel «stålsettutvalget», «kirke-stat spørsmålet» og «likestillingsjubileet». Det er framfor alt gledelig å se at kirken er synlig i lokale media, gode eksempler på dette har vi sett bla. fra Drammen, Fredrikstad, Mysen, Haugesund og Bergen og flere andre steder
Kirkens nye nettside og facebookside er også blitt viktige kommunikasjonskanaler som har økt synligheten.   Mange av våre synspunkter på aktuelle samfunnspørsmål fremmes i samarbeid med Norges Kristne Råd. Dette er et bevisst valg, både fordi at «sammen er vi sterkere», og fordi NKR og de samarbeidene kirkene gir oss økt kompetanse.  De to siste eksemplene på dette er uttalelsen om Asylbarna og Romfolk (Gjestfrihet), og om «Klima».  Vi har også på selvstendig grunnlag meldt kirken inn i «Klimavalg 2013» og vi har deltatt i kampanjen «Nei til eksport av krigsmateriell til undertrykkende og krigførende regimer!» Vi arbeider nå i samarbeid med NKR med vår høringsuttalelse til «Stålsettutvalget, Det livsynsåpne samfunn».


Vi er av den oppfatning at «et livssynsåpent samfunn» er en god og riktig tilnærming, og en viktig dreining bort fra ideen om et livssynsnøytralt samfunn.  Det er viktig at det offentlige viderefører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som i større grad enn i dag likebehandler ulike tros- og livssynssamfunn, og som aktivt tilrettelegger og åpner opp for tro- og livssyn i samfunnet.   Vi mener at en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk må legge til rette for at tros- og livssynssamfunn får bidra til integrering og verdier som et samfunn er avhengig av.


Renovering, ikke dekorering

I biskopenes tale til Sentralkonferansen kom følgende tankevekkende utsagn «Vi kaller dere til renovering, ikke dekorering. Nye farger på veggene, et nytt teppe og noen friske blomster i en vase vil ikke hjelpe. Dette dreier seg om mye mer enn å justere programmet, skifte design på en nettside, montere prosjektor og skjerm i kirkesalen eller skru opp volumet på forsterkerne. Renovering går mye dypere. Den avdekker fuktighet i gulvet, de dårlige rørene bak veggplatene og lekkasjene i taket. Renovering river hele vegger og gjenoppbygger en ny vegg som skal holde for fremtiden. Bibelen har flere uttrykk for renovering: «Vend om», «Født på ny», «La dere forvandle». Uttrykkene er alle tunge av symbolikk. For helt og fullt å gjenopplive vår misjon må vi nøye kikke bak vegger og under gulv, for å se hvordan vi virkelig fungerer som menigheter og kirke. Hva er våre prioriteringer? Hvordan bruker vi våre ressurser? Hvordan henger alt sammen med vår visjon og vår misjon? Vi må våge å stille spørsmål som vil true og skremme oss: Hva må vi slutte å gjøre? Hva må vi forandre? Hva må vi begynne å gjøre? Den enkelte menighet kan trenge hjelp utenfra for denne prosessen.»


Disse ordene beskriver godt også vår utfordring og det arbeidet vi skal fortsette med, derfor vil vi løfte fram de samme utfordringene som ble gitt ved Sentralkonferansen, nå satt inn i en norsk sammenheng:


Veien videre:

Målsettingen: - Vi er ufravikelig i vår målsetning om å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. Vi sier at den aller viktigste arena for dette er den lokale menigheten. Det er her disippelskapet utvikles. For å finne tilbake til vår misjon, må Metodistkirken la vårt mål avgjøre vårt fokus og våre prioriteringer. Derfor må alle lokale menigheter kjenne svarene på følgende spørsmål: Hvorfor trenger mennesker Jesus? Hvorfor trenger mennesker å tilhøre kirken? Hvorfor trenger mennesker akkurat min menighet? Og de må vite hvordan de skal forme disipler i sitt nærområde. De må ha en sterk visjon for veien videre, sette seg modige mål og ha en utvetydig strategi for å nå målene.
Fokus utenfor kirken: - Vi må ha vårt fokus utenfor kirken blant menneskene som Jesus elsker. Vi må bli bedre kjent med vår egen kultur og eksperimentere for å finne gode måter å tjene i vår kultur diakonalt og i oppbygging av nye trosfellesskap. - Vi må starte nye trosfellesskap og plante nye menigheter. De første stegene er tatt. Nå må vi lære av våre erfaringer og bygge videre på dem.


Lederutdannelse: - Vi må justere vår utdannelse av ledere, pastorer og diakoner både lokalt og nasjonalt, slik at den svarer til vår misjon. Vi trenger agenter for forandring, kirkeplantere og kreative ledere. Vi trenger flere ledere i alle aldersgrupper, og særlig trenger vi leder under 40 år.


Myndiggjorte legfolk: - Vi må forandre kirken vår fra å være en prestedominert kirke, til å bli en kirke der presteskap og lekfolk leder i team. (dette utdypes mer i leglederens tale) Presteskapet må la lekfolket ta ledelsen og lekfolket, gjerne unge lekfolk, må på nytt stille seg frem i ledelsen og ta ansvar for sin menighet og kirke.  - Det innebær at alle ledere, lekfolk og prester, må ha en klar forståelse av hvordan disipler formes og hva deres rolle i prosessen er.


Guds misjon

I år er det 275 år siden John Wesley hadde sin Aldersgate opplevelse der han følte «sitt hjerte forunderlig varmt» Det minner oss om at det bare er Den Hellige Ånd som kan skape den forvandling som setter mennesker og kirken i bevegelse. I moderne misjonstenkning understekes det: «Det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden, men det er misjonens Gud som har en kirke i verden» Det betyr at Gud fra skapelsens morgen av har hatt en misjon i verden, og at vår oppgave er å «koble oss på» det han gjør. Det er derfor viktig at vi hele tiden er vare for hva Den Hellige Ånd allerede gjør i samfunnet, og at vi er villige til å lytte og til å la oss lede.


La oss be…  
 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone