En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nei til meningskontroll for tilskudd

Nei til meningskontroll for tilskudd

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
23.12.2013
Metodistkirken har sendt et svar på NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.
Nei til meningskontroll for tilskuddMedlemmer av tros- og livssynspolitisk utvalg sammen med kulturminister Tajik. Fra venstre: Bente Sandvig (nestleder), Jan Fridthjof Bernt, Malgorzata Tumidajewicz, Ingunn Folkestad Breistein, Shoaib Sultan, Tove Strand, kulturminister Hadia Tajik, Rune Johan Skjælaaen, Sturla J. Stålsett (leder), Lavleen Kaur, Valgerd Svarstad Haugland, Rolf Reikvam og Andreas Hompland. (Ikke tilstede: Hege Fjellheim, Oddbjørn Leirvik, Guri Melby) (Foto: KUD/Nybo)

 

NOU 2013:1 ”Det livssynsåpne samfunn. Høringsuttalelse fra Metodistkirken i Norge.
Metodistkirken i Norge (MiN) har mottatt NOU 2013:1 ”Det livssynsåpne samfunn” til høring.  


Metodistkirken har i alle år siden vi ble etablert i Norge jobbet mot dissenterloven, som ble første gang innført i 1845 og justert i 1891 og avskaffet i 1969, også vært en pådriver og hovedaktør i religionsfrihetskampen. En milepæl var når dissentertinget ble oppnevnt i 1902. Organisasjonen var særlig opptatt av å endre, og helst avskaffe, dissenterloven med det stigmatiserende dissenterbegrepet og å få en mer konfesjonsnøytral religionsundervisning i skolen. I 1966 ble Dissentertinget omorganisert og fikk navnet Norges Frikirkeråd og senere kom vi alle under en fane, Norges Kristne Råd (NKR).

Derfor hilser vi de endringene som er gjort underveis, velkommen.  Grunnlovsendringen som er vedtatt synes vi tar hensyn til det samfunnet vi er en del av og ser ingen grunn til at loven skal endres.

I tillegg vil vi støtte at det blir en lov som regulerer tros og livssynssamfunn i Norge ikke som nå at det er regulert i to lover. Vi gir vår tilslutning til at §§ 1,2,4,11, 20,24-26 i nåværende ”Lov om trudomsamfunn” fjernes.

MiN synes det er positivt at utvalget har benyttet det ”Det livssynsåpne samfunn” i saksfremleggelsen.  Vi mener dette viser positiv velvilje overfor alle med en religiøs eller livssynsmessig overbevisning.  Flott å se at livssynsåpenheten skal gi alle religioner og livssyn likeverdige muligheter i det offentlige rom.

MiN vil støtte de åtte grunnleggende prinsippene som utvalget har lagt som fundament for en helhetlig politikk på området. Vi er derimot enig med Norges Kristne Råd (NKR) når de sier: ”NKR gir sin tilslutning til disse prinsippene uten å være enig i alle konkrete vurderinger og anbefalinger utvalget har gjort på bakgrunn av disse. De mange dissenser i utvalget viser at prinsippene kan fortolkes og anvendes på ulike måter og er i seg selv et uttrykk for utvalgsmedlemmenes ulike erfaringsbakgrunner. Men som utgangspunkt for samtalen om de utfordringer og dilemmaer tros- og livssynspolitikken inneholder, er disse prinsippene av vesentlig verdi”.

MiN støtter og stiller seg bak høringsbesvarelsen som NKR har kommet med, men vil i tillegg fokuser på noen få punkter.
Det er viktig å beholde måten hvordan grunnlaget for tilskudd/refusjon beregnes. Jfr. § 3-1 Beregning av tilskuddet.

Vi er enige i NKR råds konklusjon hvor de sier: ”Grunnbeløp for beregning av statstilskudd fastsettes av departementet på grunnlag av de kommunale og statlige utgiftene til Den norske kirke, etter fradrag for utgifter som er felles for alle innvånere av riket, og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, herunder utgifter til gravplasser og merutgifter ved bruk og vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg og øvrige utgifter til alminnelige kulturformål. Det fremkomne nettoutgiftsbeløp beregnes særskilt på stat og kommunenivå og deles tilsvarende etter tallet på medlemmene i Den norske kirke, som gir et beregnet utgiftsbeløp per medlem i Den norske kirke”.

Det er og kan være bra at det er kun en instans som utbetaler tilskuddet.

§ 3-2 Tilskudds berettigede tilhørige.
MiN mener at Inn- og utmelding som tilhørige til tros- eller livssynssamfunn bør være skriftlig eller kan skje ved personlig fremmøte.  Trossamfunnet plikter å registrere endringer i tilhørighet fortløpende og gi skriftlig attest.  Vi er av den oppfatning at for innmelding eller registrering av barn i tros- og livssynssamfunn, gjelder reglene i barneloven. Barn som har fylt 12 år skal høres og selv gi skriftlig samtykke til inn- og utmelding eller registrering som tilhørig i samsvar med barneloven § 32 andre ledd.
Melding om fødsel. Det er viktig at forrangsbestemmelsen om barns tilhørighet i Kirkelovens § 3. ikke fortsetter.  Om ikke myndighetene kan gi fødselsmelding til alle (helst elektronisk), bør dette opphøre, slik at samme praksis gjelder alle tros og livssyn. Det bør også innføres en likelydende bestemmelse om barns tilhørighet for medlemmer av Dnk og øvrige tros- og livssynssamfunn.

NOU 2013:1 foreslår sivil ekteskapsinngåelse for alle, men understreker at dersom dagens vigselspraksis skal videreføres, må det skje med de samme reservasjonsmuligheter som gjelder i dag eller ekteskapslovens § 13. Vi er av oppfatning at så lenge vigselsretten ikke er en vigselsplikt, kan trossamfunnenes vigselspraksis fortsette gjennom gjeldene unntaksbestemmelser.

I kap. 26.2 om spørsmål og vilkår for støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner
foreslår NOU 2013 at reglene for tildeling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene strammes inn slik at ”forskjellsbehandling knyttet til kjønn eller seksuell orientering i disse organisasjonenes styringsstruktur medfører at støtte ikke gis.”

En slik innstramming vil medføre mange begrensninger og medføre at svært mange kristne ungdomsorganisasjoner vil miste offentlig støtte. Vi viser til argumentasjon som står i høringsuttalelsen til NKR.

Vi tror det er uheldig med et regime som utfører meningskontroll for å gi tilskudd og som bryter med demokratiets prinsipper. Vi støtter den resolusjonen som problematiserer forslaget og som LNUs barne- og ungdomsting enstemmig vedtok april 2013.


METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Gunnar Bradley
Adm. leder
 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone